Algemene Voorwaarden voor Deelname Online GfK

versie 2018-4.01
Laatste wijzigingen: 17 april 2018

Privacy beleid
Cookie beleid

GfK Belgium - Online GfK

GfK Belgium nv is een marktonderzoeksbureau. Het vertrouwen dat wij genieten, is van belang voor al onze activiteiten. Met name het vertrouwen van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal. In de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid leest u op welke manier wij omgaan met data. Hierbij wordt vooral ingegaan op data die vertrouwelijk of privacygevoelig is. Voor meer informatie over GfK kunt u terecht op onze website:  www.gfk.be.

Alleen marktonderzoek

GfK Belgium - Online GfK verzamelt via de website www.onlineGfK.be aankoopgegevens van Belgische individuen. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten. Wij verzamelen als onafhankelijk onderzoeksbureau aankoopgegevens van gezinnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke verzamel- en analysemethoden. Wij zullen u niet zullen misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

GfK Belgium behandelt met de grootste zorg de persoonlijke gegevens van haar panelleden. Dit gebeurt conform regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht wordt op 25 mei 2018 en die de huidige wet van 8 december 1992 (Privacywet) vervangt. Daarenboven conformeert GfK Belgium zich vrijwillig aan de gedragscode van ESOMAR. ESOMAR is de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus. Verder onderschrijft GfK Belgium de eisen van de beroepsfederatie FEBELMAR.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Uw persoonsgegevens zijn van u! U hebt het recht om te weten wie welke soorten gegevens over u verzamelt en hoe deze gegevens worden gebruikt. GfK Belgium NV (“GfK”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers (“u”, “uw”, “Panellid") aan Online GfK het “Panel”). GfK maakt deel uit van een wereldwijde organisatie (de “GfK Group”) die bestaat uit verschillende bedrijven binnen en buiten de Europese Unie, en allemaal overwegend eigendom zijn van GfK SE in Duitsland. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Hoe wij van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken

Als marktonderzoeksbureau bestuderen we in het algemeen de houding van mensen ten aanzien van producten en merken, evenals hun algemene consumptie- en aankoopgedrag. Wij rapporteren de resultaten van ons onderzoek aan onze klanten zodanig dat zij niet in staat zijn om u persoonlijk te identificeren. De persoonlijke informatie die u ons geeft wanneer u zich registreert voor het panel, wordt strikt gescheiden van andere gegevens die we over u verzamelen in het kader van marktonderzoeksactiviteiten. We slaan uw persoonsgegevens slechts op zolang we ze nodig hebben in verband met de doelstellingen van het panel of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen conform het hoofdstuk “Beveiliging” van ons Privacybeleid

Wie kan lid worden van Online GfK?

Iedereen die 15 jaar of ouder is en die in BelgiŽ woont kan lid worden van Online GfK.  Deelnemers moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Alle informatie die u opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn. Online GfK kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven.

Deelname is vrijwillig

Uw deelname aan Online GfK is op vrijwillige basis. Bovendien vragen wij u voor elk bijkomend onderzoek of u mee wilt doen. Dit bijkomend onderzoek gebeurt in principe steeds online. Het kan echter voorkomen dat Online GfK u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-toface onderzoeken. Indien u niet wenst deel te nemen aan bijkomend onderzoek garandeert GfK Belgium u dat te zullen respecteren.

Respect voor uw privacy en Veiligheid van uw gegevens

Voor meer info met betrekking tot uw Privacy en de Veiligheid van uw gegevens verwijzen wij u door naar ons Privacy beleid en ons Cookie beleid.

Persoongegevens wijzigen

Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie kunt u direct zelf aanpassen in uw profiel onder ‘Mijn Gegevens’. Conform de regels van de privacycommissie kunt u uw gegevens online beheren en wijzigen. Hiervoor heeft u een login en wachtwoord nodig.

Punten verzamelen en beloningen

Voor uw deelname aan Online GfK ontvangt u punten. De regels van de studie bepalen hoe u punten kan verdienden en hoe deze toegevoegd worden. Online GfK bepaalt altijd de hoogte van de beloning. De beslissing over het aantal punten dat aan de deelnemer wordt toegekend is definitief en beslissend. De verzamelde punten worden bijgeschreven op de persoonlijke puntenrekening van het panellid. Deze punten zijn persoonlijk verbonden aan het panellid en enkel overdraagbaar mits toestemming van GfK Belgium.

U kan uw punten omwisselen voor aankoopcheques of schenken aan een goed doel. Bij opzegging van het lidmaatschap moet u eerst uw punten inwisselen. Na uitschrijving vervalt uw puntensaldo onmiddelijk.

Alle verplichtingen met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdrage zijn de verantwoordelijkheid van het panellid die de opdracht uitvoert. Het veramelen of overdragen van punten moet in overeenstemming zijn met de regels zoals in deze gebruiksvoorwaarden vermeld. Elke andere vorm van gebruik, verkoop, inwisseling of omruiling van punten vormt een wezelijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en dergelijke poging zal als ongeldig beschouwd worden. Punten die verzameld of gebruikt worden en niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van Online GfK zijn niet geldig. GfK heeft het recht om deze punten van het saldo van het panellid te crediteren of, indien de punten reeds verzilverd worden, de bestelling van het overeenkomstig geschenk te annuleren of andere maatregelen te treffen die GfK naar zijn redelijk oordeel gepast acht.

Stopzetting deelname

Deelname aan Online GfKkan op ieer gewenst moment door u worden beŽindigd onder ‘Contact – Uitschrijven’. Voor u zich uitschrijft dient u uw punten in te wisselen. Uw puntensaldo komt meteen volledig te vervallen op het moment van uitschrijving. U persoonsgegevens worden eveneens geÔnactiveerd.

Bij overlijden van de deelnemer eindigt deelname ook meteen.

Indien u meer dan een jaar niet meer actief bent geweest, ondanks meerdere mails,  behoudt Online GfK zich het recht om de deelname eenzijdig stop te zetten. Uw puntensaldo komt op dit moment eveneens te vervallen.

Stopzetting wegens misbruik

Wanneer er naar oordeel van Online GfK sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van Online GfK en/of haar beloningssysteem, dan wordt de deelnemer van verdere deelname uigesloten. De account wordt afgesloten en het opgebouwde puntensaldo komt te vervallen.

Rechten voorbehouden

Alle rechten met betrekking tot Online GfK berusten uitsluitend bij GfK Belgium - Online GfK. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online GfK  gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal).

Geschillen

Op de relatie tussen Online GfK en u is het Belgische recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel.

Aansprakelijkheid

Deze website is gemaakt met de grootste zorg. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de inhoud geheel vrij is van fouten. Online GfK is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk te stellen.

Wijzigingen

GfK Belgium reserveert het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen duidelijk met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met de wijzigingen staat het u vrij uw deelname te beŽindigen. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst om uw toestemming vragen.

Opmerkingen of vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de Spelregels en Algemene Voorwaarden kunt u zich richten tot de Sarah Lambert.

Een moment, uw opdracht wordt verwerkt...
-
Un instant, votre demande est en cours ...